هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود...