چه کسانی عامل دخالت فیفا در مسائل داخلی فوتبال ما هستند؟ حل مشکلات با فشار فیفا در دقیقه ۹۰ چه تبعاتی برای ما دارد؟ ببینید