دلم از روضه های فاطمیه، گرفته در هوای فاطمیه، بیا ای التیمام روی نیلی، بیا ای صاحب عزای فاطمیه؛ کلیپ دلنشین برای وضعیت واتساپ فاطمیه به سبک دکلمه