فناوری واژه آشنایی برای همه ماست، ولی آیا این واژه هم به «نرم» و «سخت» تقسیم می‌شود؟ و اگر چنین تقسیم‌بندی وجود دارد، نوع نرم فناوری دقیقا چیست؟