عرضه بازی فرمانده مقاومت در دومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ روایتی ۷ ساعته از شکست محاصره آمرلی.