اول خودت! نکته ای مشترک از زبان شهید مطهری و سلیمانی