به مقام قرب سلمان به صداقت ابوذر؛ به کلام حق فضه به رخ سفید قنبر؛ به اشاره های مصحف به دم شبیر و شبر؛ به هر آیه ای ز قرآن و به هل اتی و کوثر...