پوریا مظفریان در این کلیپ انگیزشی قانون 5 ثانیه برای انجام کارها را توضیح می دهد.