سلام حسین جانم ای آبروی دو عالم، کلیپ کوتاه برای سلام به ارباب مظلوم با نوای محمد حسین پویانفر