مظلومه مظلومه، قلب من با روضه اش مانوسه، این روایت از معصومه، امنا یا زهرا مظلومه؛ با نوای حسین سیب سرخی در آذر 1400 اهواز