میخوای داد بزنم تا همه بشنون تنهام فاطمه. نمیتونم بایستم از بعد اون روز رو پام فاطمه.