من از توی فاطمیه ها رزق یک سالم رو می گیرم ای مادر، این ماه برات مشکی می پوشم بار غمت رو دوشم؛ کلیپ کوتاه 30 ثانیه ای اینستاگرام