وقتی دیگران را می‌بینی ولی همسر و بچه‌ات را نمی‌بینی!