نقل ماجرای از دست دادن همسر علامه طباطبایی و ناراحتی ایشان بعد از آن.