سکانس برتری از فیلم منصور که ایستادن مقابل تنبلی به هر بهانه ای را نمایش می دهد، روحش شاد