نحوه گرم یا داغ کردن سنتی غذا در شرق آسیا ، البته صحیح این است که با سنگ این کار انجام شود