دست سازه جالب برای یادگیری جمع نظام دار کتاب ریاضی اول ابتدایی.