هنگامی که در روز فیامت ترس بر همه حکم‌فرما میشود حضرت فاطمه (علیه السلام) وارد صحنه محشر میشوند.