از تربت تو عسل شفا می گیرد، با نام تو افتاده پا می گیرد؛ کلیپ نوشته زیبا