یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا؛ وضعیت واتساپ با نوای حاج محمود کریمی