پرواز میشینم می گیم تاکسی تاکسی می ایسته می گیم هتل بعد می گیم تاکسی تاکسی می ایسته می گیم رستوران غذا می خوریم می گیم چه کنیم می گیم تاکسی تاکسی می ایسته می گیم سینما؛ اجرا خنده دار ایمان صفا در جوکر