ای جوان ننه، جوان قد کمان ننه؛ کلیپ کوتاه فاطمیه برای استوری