سفیر آمریکا در سازمان ملل: درخواست برداشتن همه تحریم ها از سوی امریکا مغایر برجام است...