لطفا در هر شرایطی که از خودرو خارج میشوید ابتدا خودرو را خاموش و سوئیچ را آورده و همراه خود داشته باشید.