اولین تصاویر سلاح و ادوات جنگی موجود در کشتی باری! امارات که امروز به دست مجاهدان یمنی افتاد. آرم حک شده روی خودروها جالب است!