گفتند فاطمیه کدام است کوچه چیست؛ تکست کلیپ کوتاه فاطمیه از شعر حسن بیاتانی