برای معرفت دل باید از دل بدهی؛ خانم دکتر سوگل مشایخی در برنامه رخ به رخ شبکه دو با اجرای امیر علی دانایی یک شعر عرفانی خواند.