خانم دکتر سوگل مشایخی هفت فکر سمی را تعریف و نحوه مقابله با آنها را بیان می کنند در برنامه رخ به رخ امیر علی دانایی شبکه دو سیما