بیش از غم شهادت حاج قاسم بغض شما ما را کشت آقا جان؛ مداحی کوتاه از آقا مهدی رسولی در خدمتم مقام معظم رهبری