از جفای مردم مدینه گفته شد؛ ما نکند مردمان آن زمان شویم؛ صاحب اصلی جهان حی و حاضر است؛ باید از ندیدن آن روضه خوان شویم...