دو مقامی که در حالت احتضار به هر شخصی نشان میدهند. چرا به امام زمان( عجل الله تعالی فرجه) اباصالح میگویند؟