کی می آیید پیش من حاج آقا من دلم خیلی براتون تنگ شده من خیلی دوستتون دارم؛ تکست کلیپ از رفتار حاج قاسم با دختر شهید