یامگاه از روی نقطه پنالی نتجیه بازی استقلال آلومینیوم سازی را به برتری یک بر صفر رساند