زندگی با آرامش و عزت مردم ایران، مهمترین دغدغه حاج قاسم بود. حاج قاسم هیچ تعلق دنیایی نداشت الا مردم ایران.