نماهنگ تا پای جان اجرا: گروه سرود مصباح بیرجند؛ ای سردار دلها نامت می ماند جاویدان...