امریکای ها: اگر ما فقط یک نفر مثل سلیمانی داشتیم انقدر متحمل شکست نمی شدیم؛ کلیپ موشن کمیک فرزند ایران