خدایا تو قرارم باش و یارم باش، جهان تاریکی محض است تو کنارم باش؛ تکست کلیپ کوتاه برای وضعیت واتساپ