صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست؛ بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست؛ به جان او که به شکرانه جان برافشانم؛ اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست...