سفرهای استانی دولت سیزدهم همیشه یک بخش جدایی‌ناپذیر دارد و آن ارتباط با مردم است؛ شاید بسیاری از مردمی که برای حل مشکلات خود به رئیس جمهور نامه می نویسند از سرنوشت نامه‌ها بی خبر بوده و این سوال در ذهن آنها باشد که این نامه‌ها و درخواست‌ها چطور و کجا بررسی می‎شود؟