کلیپ دلنشین «و توکل علی الحی الذی لایموت» آیه 59 سوره انفال برای استوری قرآنی اینستاگرام