مالک بر خودت شو مالک بر غیر خودت خواهی شد؛ داستانی حکیمانه از شیخ حسین انصاریان