من نه خودمم نه خاطره، من یه هوای تازه ام در انعکاس حنجره، می خوام سکوت کوچه رو ترانه بارون، دلها رو به ضیافت دل مهمون کنم؛ ترانه شاد از مرحوم ناصر عبداللهی قطعه ای از آن برای استوری اینستاگرام تقدیم می شود