بیان خاطره علیرضا نبی کارآفرین برتر کشور و استخدام افرادی که جایی به آنها کار نمی دهند