عرض ارادت جوانان عراقی در محل یادبود شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس.