دوست دارم از مرزهای عالم وجود درگذرم و جز خدا چیزی را احساس نکنم؛ کلیپی زیبا و دلنشین از نوشته های یادگر شهید دکتر مصطفی چمران