پدرم حیدر مادرم زهراست، شک ندارم دارم هر دو دنیارو، این پدر مادر می کشند خیلی، زحمت مارو؛ کلیپ کوتاه 15 ثانیه ای فاطمیه با صدای محمد حسین پویانفر