قاسم سلیمانی، شمشیر اسلام بود که در کوره آتش و زیر پُتکِ جنگ هشت ساله ایجاد شده بود. الان هم عربستان متوجه نیست که با بمباران چند سالۀ یمن، در حال تبدیل کردن آن به شمشیری کم نظیر برای امام زمان است!