از واکنش حاج قاسم به پیشنهاد نامزدی در انتخابات تا روزه‌داری در گرمای طاقت‌فرسا.