هر گاه در سختی های جنگ فشار ها بر ما حادث می شد؛ پناهگاهی جز زهرا نداشتیم...