اصلا اسمش قاسم بود میدونه یعنی چی،؟ یعنی تقسیم می کرد، می گفت غصه غم ها واسه من شادیا برای شما.